Publicatie jaarverslagen 2022

Vandaag publiceren we onze jaarverslagen over 2022. En u zult het met ons eens zijn: 2022 was een heftig jaar.

Net op het moment dat een einde van de coronapandemie in zicht kwam, brak de oorlog in Oekraïne uit. Een humanitaire ramp die helaas vandaag de dag nog steeds voortduurt. Een ramp ook die wereldwijd gevolgen had voor de economie en financiële markten. Energieprijzen en inflatie bereikten recordhoogten, de centrale banken verhoogden hun rentes en de aandelen- en obligatiemarkten werden door dit alles hard geraakt.

De fors gestegen rente en algehele malaise op de kapitaalmarkten raakten ook de ASN fondsen met uitzondering van zowel het ASN Microkredietfonds, dat door zijn specifieke karakter veel minder last had van de schommelingen in de wereldeconomie, als het ASN Biodiversiteitsfonds.

Dat het ASN Biodiversiteitsfonds ook een opvallende uitzondering was sterkt ons in onze overtuiging dat investeren in een wereld waarin het menselijk handelen in harmonie is met de natuur de toekomst heeft. Zonder roofbouw op de planeet, en zonder gebruik van fossiele brandstoffen als olie en gas.

'The decade to deliver'

De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan en het verlies aan biodiversiteit te stoppen werd in 2022 opnieuw groter, ondanks het feit dat de jaren twintig ook wel worden aangeduid als ‘the decade to deliver’. Afspraken zijn belangrijk, maar concrete resultaten nog veel belangrijker.

Dan maar vanuit wet- en regelgeving

De financiële sector kan en moet wat ons betreft zijn verantwoordelijkheid nemen om het tij te keren. Idealiter vanuit een intrinsiek gemotiveerde gedachte, maar bij gebrek hieraan, dan maar vanuit wet- en regelgeving. In dat kader is het goed dat de Europese richtlijn Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vanaf dit jaar extra rapportage-eisen stelt aan beleggingsfondsen die zichzelf duurzaam noemen. Het moet ervoor zorgen dat ze beter vergelijkbaar zijn en greenwashing tegengaan.

Ook wij hebben ons in 2022 verder voorbereid op de nieuwe regels. Waarom al onze fondsen zich kwalificeren voor de strengste – zogenaamde Artikel 9 - categorie van duurzaamheid, kunt u in nieuwe documentatie bij al onze fondsen nagaan. U vindt deze ook in de bijlagen van de jaarverslagen.

Klimaatactieplan

Daarnaast publiceerden wij eind 2022 ons Klimaatactieplan. In dit actieplan beschrijven we de stappen die we zetten om onze ‘Beyond net zero’ ambitie voor 2030 waar te maken: we willen dan met het totaal van onze investeringen per saldo klimaatpositief zijn.

De EU-taxonomie, de EU-lijst van duurzame economische activiteiten, kan mogelijk ook een belangrijk instrument zijn om te bepalen welke beleggingen duurzaam zijn. We kunnen echter niet instemmen met de opname van kernenergie en fossiel gas als duurzame beleggingen onder de huidige EU-taxonomie. Dit is niet in overeenstemming met onze overtuigingen, visie en missie.

Duurzame versnelling

We hopen dat een grotere transparantie rond echt duurzaam beleggen een stimulans wordt voor beleggers en bedrijven om nu echt grotere stappen te zetten op het terrein van duurzaamheid. Het gaat immers om een mondiale uitdaging die we alleen de baas worden als de financiële sector, overheden, de bedrijven waarin we beleggen en consumenten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen.

Samen met u kiezen wij voor een duurzame versnelling. Op weg naar een wereld waarin mensen in balans met de natuur leven, en in harmonie met elkaar

Jaarverslagen

In onderstaand overzicht vindt u alle jaarverslagen die betrekking hebben op onze verschillende fondsen.

ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

ASN Biodiversiteitsfonds

Meer informatie

Wilt u eerdere jaarverslagen of halfjaarberichten bekijken?

Bekijk het overzicht van onze (half)jaarverslagen

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com