Over de beheerder

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is in 1993 opgericht door ASN Bank om via beleggingen invulling te geven aan haar visie, missie en strategie. ABB is beheerder van de ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en heeft circa € 5,1 miljard (31 december 2020) vermogen onder beheer. ABB is – net als ASN Bank – onderdeel van de Volksbank.

Duurzaamheidsbeleid

We toetsen landen, organisaties en ondernemingen waarin we beleggen op basis van ons duurzaamheidsbeleid. We beoordelen hun houding en gedrag tegenover mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Bepaalde activiteiten sluiten we uit. Maar duurzaamheid is ook een kwestie van positieve keuzes. Een land beoordelen we positiever naarmate het beter scoort op onderwerpen als inkomensongelijkheid en tegengaan van discriminatie en corruptie. En een bedrijf als het goed beleid heeft voor zijn werknemers, het klimaat en het milieu.
Meer over onze duurzame keuzes

Organisatie en toezicht

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is beheerder van beleggingsinstellingen en beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Het is statutair gevestigd te Den Haag, Bezuidenhoutseweg 153, 2594 AG en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27143242. Als beheerder beschikt ABB over een AIFM-vergunning alsmede over een UCITS-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is opgenomen in het register van de AFM.

Raad van commissarissen

De beleggingsfondsen staan onder toezicht van een raad van commissarissen. De leden van deze raad houden toezicht. Ook zetten zij hun ruime kennis en ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied, in om ABB te adviseren. Hieronder lees je wat de belangrijkste taken en bevoegdheden van de raad zijn, wie de leden zijn en wat hun zittingstermijn is.

Gedragscode

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) heeft een gedragscode. Daarin is onafhankelijk toezicht op het bestuur en het beheer van de ASN Beleggingsfondsen geregeld. Deze gedragscode is gebaseerd op de ‘Principles of Fund Governance’ van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

De AIFM-bewaarder en UCITS-bewaarder

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft KAS Bank N.V. aangesteld als AIFM- en UCITS-bewaarder. De bewaarder:

  • controleert onder andere de geldstromen van en naar de ASN Beleggingsfondsen;
  • waarborgt dat het vermogen van de fondsen correct wordt geboekt;
  • controleert dat beleggingen worden gedaan volgens het beleggingsbeleid van het betreffende fonds.

    Klachten

    Ben je niet tevreden? Bel ons en hopelijk komen we er samen uit. Als dat niet lukt, dan kun je een klacht indienen. Als je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Lees meer over het Kifid op kifid.nl.