Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

Als je deze website bezoekt en gebruikt, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Bekijk hier de gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van deze website van ASN Impact Investors, onderdeel van de Volksbank N.V., zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie, waaronder fondsdocumentatie van de fondsen die ASN Impact Investors beheert, die op deze website wordt geboden ('Informatie'), ga je ermee akkoord dat deze .Gebruiksvoorwaarden daarop van toepassing zijn. Als je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan moet je de Informatie die wordt aangeboden via deze website, niet gebruiken. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. We adviseren je periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Beschikbare Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Informatie is niet bedoeld als advies. Hoewel de Informatie zorgvuldig is samengesteld, kan ASN Impact Investors niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden Informatie. De verstrekte Informatie kan, zonder nader bericht, altijd worden gewijzigd. ASN Impact Investors is gerechtigd de Informatie op deze website niet langer ter beschikking te stellen of de toegang ertoe te beperken.

ASN Impact Investors beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland. Zij staat er niet voor in dat de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je de geldende lokale wetgeving naleeft.

ASN Impact Investors is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Daaronder valt schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ASN Impact Investors.

ASN Impact Investorsis verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website. Daaronder begrepen - maar niet beperkt tot: schade doordat elektronische berichten niet of vertraagd zijn afgeleverd, schade doordat derden elektronische berichten hebben onderschept of gemanipuleerd, schade door de programmatuur en/of apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie, en schade door overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders is aangegeven, berusten alle rechten op de website en de opgenomen Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten, bij ASNImpact Investors of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASN Impact Investors. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan (een deel van) de website van ASN Impact Investors op te slaan of te reproduceren in een andere internetpagina, of koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen deze website en enige andere internetpagina.

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. ASN Impact Investors is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacyreglement is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Geen aanbod of beleggingsadvies

De Informatie op deze website is geen aanbod of uitnodiging financiële instrumenten of een ander beleggingsproduct te kopen, te verkopen of te verhandelen , of een verzoek om in te schrijven op enig aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Informatie kan niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies noch anderszins als het verlenen van een beleggingsdienst noch als beleggingsresearch.

De Informatie mag niet worden verspreid of gebruikt door personen in een land waarin de beleggingsfondsen die ASN Impact Investors beheert niet zijn geregistreerd voor aanbieding aan beleggers, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en enige lidstaat van de EU anders dan Nederland, of waar verspreiding of gebruik van de informatie anderszins onder plaatselijke wetgeving niet is toegestaan.

De Informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Beleggers dienen zich te informeren en zich te laten adviseren door eigen onafhankelijke adviseurs alvorens over te gaan tot een transactie en zich bovendien op de hoogte te (doen) stellen van fiscale, juridische dan wel andere (plaatselijke) regels en beperkingen en zich daaraan te houden.

De waarde van jouw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

US persons

De Informatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act van 1933. De beleggingsfondsen van ASN Impact Investors mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten van Amerika.

Privacy- & Cookiereglement

Op de verwerking van persoonsgegevens is ons Privacy- & Cookiereglement van toepassing.

Nietigheid

Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte geldig. Het ongeldige gedeelte wordt vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Klachtenprocedure

Om eventuele klachten zorgvuldig te kunnen behandelen, beschikt ASN Impact Investors over een interne klachtenprocedure. Meer informatie over deze klachtenprocedure is via deze link beschikbaar op onze website

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, waaronder geschillen over het bestaan en de geldigheid ervan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Haag (KvK-nummer 27143242). ASN Impact Investors beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht, en over een vergunning als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals bedoeld in artikel 2:69b van de Wet op het financieel toezicht. ASN Impact Investors is ingeschreven in het register van de AFM onder de nummers 15003241 (als beheerder van beleggingsinstellingen) en 15004024 (als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten).