ASN-Novib Microkredietfonds weer open voor verkoop van aandelen door beleggers

Toelichting

Met ingang van 5 oktober 2020 om 16.00 uur koopt het ASN-Novib Microkredietfonds weer aandelen in. Vanaf dit tijdstip worden opgegeven verkooporders weer verwerkt.

Wat is de achtergrond van dit besluit?

Tijdelijke sluiting

Vanaf 30 maart 2020 om 16:00 uur was het ASN-Novib Microkredietfonds gesloten voor verkooporders. Aanleiding hiervoor was de bewegelijkheid van de financiële markten door de impact van Covid-19 in combinatie met een slinkende liquiditeitspositie. Om zeker te stellen dat het ASN-Novib Microkredietfonds over voldoende liquide middelen bleef beschikken, konden beleggers gedurende de periode van sluiting geen aandelen in het ASN-Novib Microkredietfonds verkopen.

Opening van het ASN-Novib Microkredietfonds

Sluiting van het fonds resulteerde in stabiliteit voor het fonds. Ondertussen zorgden terugbetalingen van leningen door de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) en de rentebetalingen van de MFI’s aan het fonds, ervoor dat de liquide middelen toenamen.

Daarnaast leidde de aankoop van nieuwe aandelen door beleggers tot verdere versterking van de liquiditeitspositie van het fonds.

De liquiditeitspositie van het ASN-Novib Microkredietfonds is hierdoor voldoende verbeterd. Daarom hebben we besloten om het ASN-Novib Microkredietfonds weer open te stellen voor verkoop van aandelen door beleggers.

Steun aan micro-ondernemers

Door het fonds tijdelijk te sluiten konden wij met de MFI’s ook in deze onzekere tijd ondernemers in lage-inkomenslanden ondersteunen. Dat is in het belang van zowel de micro-ondernemers als de beleggers in het fonds, omdat ondernemers hierdoor grotere kans op hadden om hun bedrijf(je) overeind te houden.

In overleg met andere geldverstrekkers besloten we om enkele MFI’s uitstel van betaling te verlenen. Dit verschafte ruimte voor zowel de MFI als de lokale ondernemer in deze lastige tijden. De leningen zijn, hoewel uitgesteld, altijd rentedragend geweest. Hierdoor bleef het fonds inkomsten genereren.

Ondanks de coronapandemie gaat het over het algemeen goed met de MFI’s en de micro-ondernemers. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Wij blijven ons dan ook inzetten om zowel positieve maatschappelijke impact te creëren als een eerlijk financieel rendement te behalen.

Nadere informatie

Meer informatie over het ASN-Novib Microkredietfonds vindt u in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en op de website www.asnbeleggingsfondsen.nl.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

Den Haag, 5 oktober 2020

Explanatory statement

ASN-Novib Microkredietfonds open again for sale of shares by investors

ASN-Novib Microkredietfonds will be buying shares again with effect from 4:00 p.m. on 5 October 2020. From then on, specified sell orders will be processed again.

What is the background to this decision?

Temporary closure

As of 4:00 p.m. on 30 March 2020, the ASN-Novib Microkredietfonds was closed for sell orders. The reason for this was the volatility of the financial markets due to the impact of Covid-19 in combination with a dwindling liquidity position. In order to ensure that the ASN-Novib Microkredietfonds continued to have sufficient liquid assets at its disposal, investors were unable to sell shares in the ASN-Novib Microkredietfonds during the closure period.

Opening of the ASN-Novib Microkredietfonds

Closure of the fund resulted in stability for the fund. In the meantime, loan repayments by the microfinance institutions (MFIs) and interest payments to the fund by the MFIs led to an increase in liquid assets.

In addition, the purchase of new units by investors further strengthened the fund’s liquidity position.

The liquidity position of the ASN-Novib Microkredietfonds has consequently improved sufficiently. We have therefore decided to reopen the ASN-Novib Microkredietfonds for the sale of shares by investors.

Support for micro-entrepreneurs

By temporarily closing the fund, we and the MFIs were able to support entrepreneurs in low-income countries even in these uncertain times. This is in the interest of both the micro-entrepreneurs and the investors in the fund, because the entrepreneurs then have a greater chance of keeping their company afloat.

In consultation with other lenders, we decided to grant deferral of payment to a number of MFIs. This provided breathing space for both the MFI and the local entrepreneur in these difficult times. The loans, although deferred, have always been interest-bearing and thus the fund continued to generate income.

Despite the coronavirus pandemic, the MFIs and the micro-entrepreneurs are generally doing well, which inspires confidence in the future. We therefore remain committed to both creating a positive social impact and achieving a fair financial return.

Further information

More information about the ASN-Novib Microkredietfonds can be found in the prospectus of ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. and on the website www.asnbeleggingsfondsen.nl.  

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

The Hague, 5 October 2020

Delen op: