Mededelingen over 2021

Hier vind je de laatste mededelingen over de ASN beleggingsfondsen.

24 december 2021 Wijziging prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

ASN Impact Investors maakt hierbij bekend met ingang van 1 januari 2022 de prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. aan te passen door informatie toe te voegen over selectie van beleggingen die bijdragen aan de milieudoelstellingen mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering.

De aanpassingen zijn uitgewerkt in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van 1 oktober 2021 alsmede in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van 1 oktober 2021. De addenda kunt u hier raadplegen. In de komende maanden zal ASN Impact Investors de informatie met betrekking tot de hierboven genoemde milieudoelstellingen uitbreiden en versterken. De prospectussen zullen naar aanleiding daarvan worden bijgewerkt.

21-12-2021 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds / ASN Groenprojectenfonds will temporarily not be issuing shares.

Met ingang van 21 december 2021 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees hier meer over in de toelichting. Effective as of 4 p.m. CET on 21 December 2021, ASN Groenprojectenfonds will temporarily not be issuing shares. The statement below provides an explanation for the decision to temporarily not issue shares in the Fund.

01-10-2021 Actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

ASN Impact Investors, de beheerder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V, maakt hierbij bekend dat per 1 oktober 2021 het geactualiseerde prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van kracht is.

Bij de actualisatie van het prospectus is het addendum, waarin alle (voorwaarden-)wijzigingen waren vastgelegd die na 10 maart 2021 in werking zijn getreden, verwerkt in de lopende tekst van het prospectus. Daarnaaast is het ASN Duurzaam Mixfonds verwijderd uit het prospectus naar aanleiding van de opheffing van dit fonds op 15 september 2021. Voorts is de naam van het ASN-Novib Microkredietfonds gewijzigd in ASN Microkredietfonds. Meer informatie hierover staat in het nieuwsbericht. Het geactualiseerde prospectus is hier te raadplegen:

31-08-2021 Voorwaardenwijziging en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Het voornemen bestaat om de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. met ingang van 1 oktober 2021 te wijzigen. De voorwaardenwijziging betreft een aanpassing van het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Tevens verandert de benchmark van het ASN Duurzaam Obligatiefonds en ook van het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Verder worden er wijzigingen doorgevoerd ter actualisatie van het prospectus naar aanleiding van de aanstelling van een nieuwe vermogensbeheerder en wordt het addendum verwerkt in het prospectus. Meer informatie over de wijzigingen leest u in de onderstaande toelichting. De voorwaardenwijzigingen treden in werking op 1 oktober 2021, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. Het nieuwe prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zal per 1 oktober 2021 in werking treden en worden gepubliceerd op www.asnimpactinvestors.com.

29-07-2021 Voorwaardenwijziging ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

ASN Impact Investors, handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. deelt mede dat het voornemen bestaat om de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. met ingang van 30 augustus 2021 te wijzigen.

De voorwaardenwijziging betreft een aanpassing van de voorwaarden van alle subfondsen die onderdeel uitmaken van het paraplufonds ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., door de toevoeging van de mogelijkheid om aandelen in een fonds in te kopen tegen uitgifte van aandelen in een ander fonds. Dit naar aanleiding van het voornemen om het ASN Duurzaam Mixfonds en de ASN Mixpool waarin dit fonds belegt per 15 september 2021 te liquideren.

Verder is een aanpassing van het beleggingsbeleid van het ASN Groenprojectenfonds voorgenomen. Meer informatie over de wijzigingen leest u in de onderstaande toelichting. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van 10 maart 2021 die u hieronder kunt raadplegen. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 30 augustus 2021 van kracht zijn.

12-07-2021 ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankopen.

Sinds dinsdag 13 juli 2021 om 9.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen.

22-06-2021 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS. N.V.

ASN Impact Investors, de beheerder van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., maakt hierbij bekend dat de samenstelling van haar directie per 22 juni 2021 is gewijzigd. Meer informatie leest u in het addendum hieronder. In het addendum is ook de samenstelling en de vergoeding van de Raad van Commissarissen opgenomen naar aanleiding van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. op 29 april 2021.

31-05-2021 Notulen van de Ava's op 29 april 2021

Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders op 29 april 2021

30-04-2021 Dividend van de ASN beleggingsfondsen 2021

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse Vergadering van Aandeehouders (Ava) van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. op 29 april 2021. De onderstaande advertenties met het overzicht van de dividenden zijn op 30 april geplaatst in dagblad Trouw.

30-04-2021 De stemresultaten van de Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en de Ava van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. op 29 april 2021

18-03-2021 Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 29 april 2021

De aankomende Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats op 29 april 2021 om 10.00 uur en om 11.15 uur. De oproeping, de stemvolmachtformlieren (i.v.m. de online vergadering) en alle vergaderstukken staan op onze Ava pagina.

10-03-2021 Wijziging prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

We maken hierbij bekend dat op 10 maart 2021 een nieuwe versie van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van kracht wordt.

In de prospectussen is aanvullende informatie over duurzaamheid opgenomen naar aanleiding van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation “SFDR”). Voorts is het addendum van 10 december 2020 verwerkt in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. De geactualiseerde prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn te raadplegen op deze website onder “Documenten”.

SFDR

We hebben een lange traditie in duurzaam beleggen. Al bijna dertig jaar lang hanteren we een beleggingsbesluitvormingsproces dat zich richt op het bereiken van duurzame doelstellingen en het minimaliseren van nadelige gevolgen van de beleggingen op milieu en maatschappij. Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) wordt de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaam beleggen verbeterd. Beheerders van beleggingsfondsen dienen informatie over duurzaamheid te vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde fondsen.

De prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn daarom aangevuld met nog meer informatie over de duurzame keuzes die we maken voor de ASN beleggingsfondsen. Zo vindt u in het prospectus een beschrijving hoe duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd en een toelichting hoe de impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement wordt beoordeeld. Voorts is voor ieder fonds een beschrijving van de duurzame beleggingsdoelstellingen toegevoegd alsmede een toelichting over de wijze waarop de duurzame beleggingsdoelstellingen moeten worden bereikt. Daarbij is ook een toelichting gegeven op de methodologie om de voortgang te meten zolang passende referentiebenchmarks nog niet beschikbaar zijn, met name hoe de CO2 reductiedoelstelling moet worden bereikt in het licht van het Parijs akkoord.

Door hun duurzame beleggingsdoelstelling zijn alle ASN beleggingsfondsen artikel 9 producten in de betekenis van de SFDR. Artikel 9 producten zijn beleggingsproducten die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. De duurzame beleggingsdoelstellingen van ieder fonds staat opgenomen in het hoofdstuk “Supplementen” van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

09-02-2021 wijziging op- en afslagen

Per 10 maart wijzigen de op- en afslagen voor het ASN Milieu en Waterfonds. Lees meer hierover in de toelichting/Read more about it in the explanatory statement.

NL-Toelichting wijziging op- en afslagen ASN Milieu & Waterfonds (pdf) 126,76 KB

Oudere berichten

Mededelingen van de beheerder over 2020

Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017