Mededelingen van de beheerder over 2020

Hier vind je de laatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen. Mededelingen over 2021 zijn hier te lezen.

26-11-2020 Wijziging Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. maakt hierbij bekend dat de heer P.A.J. Verbaas zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. heeft neergelegd.
Voor deze functie wordt een opvolger voorgedragen. De Raad van Commissarissen heeft met dat doel een selectie- en benoemingscommissie gevormd en zal na afronding van de selectieprocedure een bindende voordracht voor de benoeming doen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 29 april 2021.

09-11-2020 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 10 december 2020 de op- en afslagen voor het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum/Read more about this in the explanatory statement and in the addendum.

05-10-2020 ASN-Novib Microkredietfonds weer open voor verkoop van aandelen door beleggers.

Met ingang van 5 oktober 2020 om 16.00 kunnen beleggers weer verkooporders plaatsen betreffende hun aandelen in het ASN-Novib Microkredietfonds. Lees meer hierover in de toelichting/Read more about this in the explanatory statement

1 oktober 2020 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van 1 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting.

ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankopen.

Met ingang van dinsdag 23 juni om 9.00 uur gaat het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting.

18-06-2020 ASN Beleggingsfondsen N.V. gesplitst in ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Op 18 juni 2020 is na goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 10 juni 2020 de splitsing van ASN Beleggingsfondsen N.V. effectief geworden. Daarmee is ASN Beleggingsfondsen N.V. opgehouden te bestaan en zijn de fondsen onder de paraplu van ASN Beleggingsfondsen N.V. overgegaan op twee aparte vennootschappen:

ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

De fondsen ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds maken vanaf heden onderdeel uit van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Deze fondsen zijn omgevormd tot UCITS-fondsen en zullen, naast distributie in Nederland, ook worden gedistribueerd aan beleggers in andere EU-lidstaten.

De fondsen ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, ASN Duurzaam Mixfonds Offensief, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief, ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib Microkredietfonds maken voortaan onderdeel uit van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft voor het beheer van de UCITS-fondsen naast de bestaande AIFMD-vergunning ook een UCITS-vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze is terug te vinden op de website van ASN Beleggingsfondsen onder “Documenten”.

Het huidige prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. wordt vanaf heden vervangen door het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. De prospectussen van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn terug te vinden op deze website onder “Documenten”.

In de tabel hieronder zijn de ISIN- voor alle fondsen per 18 juni 2020 weergegeven:

Fonds Huidige ISIN-code Nieuwe ISIN-code
ASN Duurzaam Obligatiefonds NL0000441244 NL0014270209
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds NL0000290518 NL0014270217
ASN Duurzaam Aandelenfonds NL0000441301 NL0014270225
ASN Milieu & Waterfonds NL0000280501 NL0014270233
ASN Duurzaam Mixfonds NL0000280089 NL0014270241
ASN Groenprojectenfonds NL0012314660 NL0014270258
ASN Novib Microkredietfonds NL0012314652 NL0014270266
ASN Mixfonds Zeer Defensief NL0011896766 NL0014270274
ASN Mixfonds Defensief NL0011896774 NL0014270282
ASN Mixfonds Neutraal NL0011896782 NL0014270290
ASN Mixfonds Offensief NL0011896790 NL0014270308
ASN Mixfonds Zeer Offensief NL0011896808 NL0014270316

17-06-2020 Proces verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 10 juni 2020.

10-06-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 10 juni 2020.

09-06-2020 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 5 juni 2020.

09-06-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 5 juni 2020.

09-06-2020 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 15 mei 2020.

28-05-2020 Stemresultaten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 15 mei 2020.

18-05-2020 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2020. Bijgaande advertentie is op 18 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2019
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 1,00*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,60*
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,85*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,90*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,80*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 1,05*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 1,10*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 1,35*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 1,25*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 1,30*
ASN Groenprojectenfonds € 1,00
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,40*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden

15-05-2020 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 18 juni 2020 wijzigt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de voorlopig uitgestelde wijzigingen en splitsing van ASN Beleggingsfondsen N.V. conform de eerdere mededelingen op 17 maart 2020 en 18 februari 2020. De vennootschap heeft, na intrekking van het eerdere splitsingsvoorstel, op 23 april 2020 een nieuw splitsingsvoorstel gedeponeerd en de aandeelhouders opnieuw tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van aandeelhouders opgeroepen (zie de oproepingen op 24 april en 29 april 2020).
Onder het voorbehoud dat door de algemene vergadering van aandeelhouders tot splitsing van de vennootschap wordt besloten zal het huidige prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden vervangen door het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., zoals onderstaand te raadplegen, welke prospectussen op 18 juni 2020 van kracht zullen worden. Tevens wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen en worden aanpassingen doorgevoerd ter actualisatie. Lees meer hierover in de toelichting.

29-04-2020 Oproeping tweede buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V. in verband met nieuw splitsingsvoorstel na intrekking eerder splitsingsvoorstel

Op 10 juni 2020 om 10.00 uur vindt de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) in aangepaste vorm plaats in verband met het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Het voorstel tot splitsing is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 5 juni 2020 (de Eerste Algemene Vergadering).

Voor het geval dat op de Eerste Algemene Vergadering het quorum niet zou zijn bereikt roept het bestuur van de Vennootschap deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de Tweede Algemene Vergadering) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen worden hier uitdrukkelijk op gewezen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 2 juni 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

24-04-2020 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V. in verband met nieuw splitsingsvoorstel na intrekking eerder splitsingsvoorstel

Op 5 juni 2020 om 10.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) in aangepaste vorm plaats in verband met de voorgenomen splitsing van de Vennootschap. In deze vergadering kan slechts tot de splitsing van de Vennootschap worden besloten indien in de vergadering tenminste 95% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 28 mei 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie.

Het eerdere voorstel tot splitsing dat door de Vennootschap op 30 januari 2020 werd ingediend bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingetrokken en zal niet worden geëffectueerd.

De vergaderstukken en bijlagen voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders, waaronder begrepen het nieuwe voorstel tot splitsing dat door de Vennootschap op 23 april 2020 is gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn hier te raadplegen:

03-04-2020 OPROEPINGSADVERTENTIE VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Op 15 mei 2020 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. in aangepaste vorm plaats. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 7 mei 2020 bij volmacht laten aanmelden via hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

31-03-2020 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V.

Met ingang van 1 april 2020 wijzigen de benchmarks van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Small & Midcapfonds. Voorts wijzigt de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Meer hierover lees je in de paragrafen V t/m XI van het addendum.

30-03-2020 Tijdelijk geen verkoop van aandelen in het ASN-Novib Microkredietfonds door beleggers mogelijk.

Met ingang van 30 maart 2020 om 16.00 schort het ASN-Novib Microkredietfonds de inkoop van aandelen tijdelijk op. Beleggers kunnen daarom hun aandelen in het fonds tijdelijk niet meer verkopen. Lees meer hierover in de toelichting.

17-03-2020 Uitstel wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

In een bericht van 18 februari 2020 heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. het voornemen bekend gemaakt om met ingang van 20 maart 2020 het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. te wijzigen en ASN Beleggingsfondsen N.V. te splitsen. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft op 18 februari tevens nieuwe prospectussen gepubliceerd, alsmede het document 'toelichting voorwaardenwijziging ASN Beleggingsfondsen N.V.' (de Toelichting).

Gegeven de ontwikkelingen aangaande het Corona-virus en de hoge volatiliteit op de wereldwijde effectenbeurzen, heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. vandaag besloten om de voorgenomen splitsing en de beoogde wijzigingen in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. voorlopig uit te stellen. Dit houdt in dat er, in afwijking van de Toelichting, na woensdag 18 maart tegen de huidige voorwaarden orders betreffende ASN Beleggingsfondsen N.V kunnen worden ingelegd en dat aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. hun aandelen tegen de huidige voorwaarden kunnen blijven verkopen.

De in de Toelichting aangekondigde voorwaardenwijzigingen zullen niet per 20 maart 2020 van kracht worden, met uitzondering van de aangekondigde benchmarkwijzigingen alsmede de wijziging van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief welke op 1 april 2020 in werking zullen treden. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus daterend 1 juli 2019 van ASN Beleggingsfondsen N.V. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 1 april 2020 van kracht zijn. Het addendum zal vanaf 31 maart 2020 beschikbaar zijn op www.asnbeleggingsfondsen.nl.

Als ASN Beleggingstellingen Beheer B.V. relevant nieuws heeft over de uitgestelde splitsing en prospectuswijzigingen volgt een nieuwe mededeling.

16-03-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 16 maart 2020.

13-03-2020 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 13 maart 2020.

13-03-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 13 maart 2020

18-02-2020 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 20 maart 2020 wijzigt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. Onder het voorbehoud dat door de algemene vergadering van aandeelhouders tot splitsing van de vennootschap wordt besloten zal het huidige prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden vervangen door het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V., zoals vandaag gepubliceerd, welke prospectussen op 20 maart 2020 van kracht zullen worden. Tevens wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen en worden aanpassingen doorgevoerd ter actualisatie. Lees meer hierover in de toelichting.

11-02-2020 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 13 februari 2020 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

03-02-2020 Oproeping tweede buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 16 maart 2020 om 9.00 uur vindt de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Het voorstel tot splitsing is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 13 maart 2020 (de Eerste Algemene Vergadering). Voor het geval dat op de Eerste Algemene Vergadering het quorum niet zou zijn bereikt roept het bestuur van de Vennootschap deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de Tweede Algemene Vergadering) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen worden hier uitdrukkelijk op gewezen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

31-01-2020 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 13 maart 2020 om 9.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorgenomen splitsing van de Vennootschap. In deze vergadering kan slechts tot de splitsing van de Vennootschap worden besloten indien de aanwezigen tenminste 95% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 5 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

Oudere berichten

Berichten die zijn geplaatst door de beheerder in 2019, 2018 en 2017 vind je op : Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017.