ASN Duurzaam Obligatiefonds

Handelskoers

Fondskosten: 0,45%

Duurzame Impact Rendement Maandberichten Portfolio Documenten

Belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties in euro’s van (semi-) overheden die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria. We beleggen minstens 85% van de portefeuille in staatsobligaties. Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces.

De landen waarin het fonds belegt, worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

De twee duurzame doelstellingen

Klimaat

Klimaat

Het verminderen van de uitstoot van Co2 van de staatsobligaties in de portefeuille per jaar in lijn met de Overeenkomst van Parijs.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het vermijden van de uitstoot van CO2 van de groene en sociale obligaties in de portefeuille.

Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan onze criteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per inwoner en inkomensgelijkheid.

Duurzaam Impact

Klimaat

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds heeft twee doelstellingen die bijdragen áan het klimaat. We lichten hieronder eerst de methodiekwijziging voor het berekenen van de impact op klimaat voor staatsobligaties toe die in 2023 is doorgevoerd. Daarna rapporteren we de voortgang op de doelstelling. De methodiek om de impact van staatsleningen op klimaat te berekenen is in 2023 gewijzigd. Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) heeft de wijziging voorgesteld, wij volgen deze. De berekening van de impact van staatsleningen betrof voorheen alleen de goederen en diensten die overheden kopen. Deze methode was daarom nog geen goede weergave van de emissies die toegerekend dienen te worden aan een overheid. Emissies als gevolg van subsidies aan bedrijven werden bijvoorbeeld niet meegenomen. Ook werden de toegerekende emissies beïnvloed door de grootte van de staatsschuld. Sinds 2023 berekenen wij daarom ook de emissies van landgebruik, landgebruikverandering en bosbouw in een land. Op de volgende pagina’s is uitgegaan van de verbeterde berekening, zowel voor de data van 2023 als met terug-werkendekracht voor 2022.

CO2-uitstoot in tonnen per jaar
2022 2023 Afname
Scope 1 en 2 63.571 57.705 9,2%
Scope 3 56.221 50.352 10,4%
Totaal 119.792 108.057 9,8%

*Wij hanteren een unieke benchmark voor het fonds, de Bloomberg 80% EUR Treasury 1-10yr en 20% Euro Green Bond Government Related 1-10yr., die speciaal voor ons is ontwikkeld door benchmarkleverancier Bloomberg. Deze benchmark bestaat voor 80% uit landen die de hoogste duurzaamheidsscores hebben en euro-obligaties uitgeven, en voor 20% uit groene obligaties.

Biodiversiteit

Onder biodiversiteit wordt verstaan: de variatie aan levende organismen en de verscheidenheid aan relaties die zij met elkaar hebben in ecosystemen.

Financieel rendement

Wij hanteren een unieke benchmark voor het fonds, de Bloomberg 80% EUR Treasury 1-10yr en 20% Euro Green Bond Government Related 1-10yr., die speciaal voor ons is ontwikkeld door benchmarkleverancier Bloomberg/

Maandbericht ASN Duurzaam Obligatiefonds

Universum

Landen kunnen alleen worden goedgekeurd als zij voldoen aan de uitsluitingscriteria zoals opgenomen in de Handleiding ASN Duurzaamheidscriteria.

Wilt u weten welke landen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Portfolio per 31-05-2024

Lees meer over het fonds

Blijf op de hoogte van het fonds door onze case studies, interviews, artikelen en columns

Het fondsmanagement team

Stephan Langen

Milan Schut

Mariëtta Smid

Documenten