Mededelingen van de beheerder

Hier vind je de laatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

28-05-2020 Stemresultaten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 15 mei 2020.

18-05-2020 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2020. Bijgaande advertentie is op 18 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2019
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 1,00*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,60*
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,85*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,90*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,80*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 1,05*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 1,10*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 1,35*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 1,25*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 1,30*
ASN Groenprojectenfonds € 1,00
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,40*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden

15-05-2020 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 18 juni 2020 wijzigt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de voorlopig uitgestelde wijzigingen en splitsing van ASN Beleggingsfondsen N.V. conform de eerdere mededelingen op 17 maart 2020 en 18 februari 2020. De vennootschap heeft, na intrekking van het eerdere splitsingsvoorstel, op 23 april 2020 een nieuw splitsingsvoorstel gedeponeerd en de aandeelhouders opnieuw tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van aandeelhouders opgeroepen (zie de oproepingen op 24 april en 29 april 2020).
Onder het voorbehoud dat door de algemene vergadering van aandeelhouders tot splitsing van de vennootschap wordt besloten zal het huidige prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden vervangen door het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., zoals onderstaand te raadplegen, welke prospectussen op 18 juni 2020 van kracht zullen worden. Tevens wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen en worden aanpassingen doorgevoerd ter actualisatie. Lees meer hierover in de toelichting.

29-04-2020 Oproeping tweede buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V. in verband met nieuw splitsingsvoorstel na intrekking eerder splitsingsvoorstel

Op 10 juni 2020 om 10.00 uur vindt de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) in aangepaste vorm plaats in verband met het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Het voorstel tot splitsing is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 5 juni 2020 (de Eerste Algemene Vergadering).

Voor het geval dat op de Eerste Algemene Vergadering het quorum niet zou zijn bereikt roept het bestuur van de Vennootschap deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de Tweede Algemene Vergadering) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen worden hier uitdrukkelijk op gewezen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 2 juni 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

24-04-2020 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V. in verband met nieuw splitsingsvoorstel na intrekking eerder splitsingsvoorstel

Op 5 juni 2020 om 10.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) in aangepaste vorm plaats in verband met de voorgenomen splitsing van de Vennootschap. In deze vergadering kan slechts tot de splitsing van de Vennootschap worden besloten indien in de vergadering tenminste 95% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 28 mei 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie.

Het eerdere voorstel tot splitsing dat door de Vennootschap op 30 januari 2020 werd ingediend bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingetrokken en zal niet worden geëffectueerd.

De vergaderstukken en bijlagen voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders, waaronder begrepen het nieuwe voorstel tot splitsing dat door de Vennootschap op 23 april 2020 is gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn hier te raadplegen:

03-04-2020 OPROEPINGSADVERTENTIE VOOR DE JAARLIJKSE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASN BELEGGINGSFONDSEN N.V.

Op 15 mei 2020 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. in aangepaste vorm plaats. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 7 mei 2020 bij volmacht laten aanmelden via hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

31-03-2020 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V.

Met ingang van 1 april 2020 wijzigen de benchmarks van het ASN Duurzaam Aandelenfonds, het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Small & Midcapfonds. Voorts wijzigt de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Meer hierover lees je in de paragrafen V t/m XI van het addendum.

30-03-2020 Tijdelijk geen verkoop van aandelen in het ASN-Novib Microkredietfonds door beleggers mogelijk.

Met ingang van 30 maart 2020 om 16.00 schort het ASN-Novib Microkredietfonds de inkoop van aandelen tijdelijk op. Beleggers kunnen daarom hun aandelen in het fonds tijdelijk niet meer verkopen. Lees meer hierover in de toelichting.

17-03-2020 Uitstel wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

In een bericht van 18 februari 2020 heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. het voornemen bekend gemaakt om met ingang van 20 maart 2020 het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. te wijzigen en ASN Beleggingsfondsen N.V. te splitsen. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft op 18 februari tevens nieuwe prospectussen gepubliceerd, alsmede het document 'toelichting voorwaardenwijziging ASN Beleggingsfondsen N.V.' (de Toelichting).

Gegeven de ontwikkelingen aangaande het Corona-virus en de hoge volatiliteit op de wereldwijde effectenbeurzen, heeft ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. vandaag besloten om de voorgenomen splitsing en de beoogde wijzigingen in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. voorlopig uit te stellen. Dit houdt in dat er, in afwijking van de Toelichting, na woensdag 18 maart tegen de huidige voorwaarden orders betreffende ASN Beleggingsfondsen N.V kunnen worden ingelegd en dat aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. hun aandelen tegen de huidige voorwaarden kunnen blijven verkopen.

De in de Toelichting aangekondigde voorwaardenwijzigingen zullen niet per 20 maart 2020 van kracht worden, met uitzondering van de aangekondigde benchmarkwijzigingen alsmede de wijziging van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief welke op 1 april 2020 in werking zullen treden. De wijzigingen worden opgenomen in een addendum bij het prospectus daterend 1 juli 2019 van ASN Beleggingsfondsen N.V. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 1 april 2020 van kracht zijn. Het addendum zal vanaf 31 maart 2020 beschikbaar zijn op www.asnbeleggingsfondsen.nl.

Als ASN Beleggingstellingen Beheer B.V. relevant nieuws heeft over de uitgestelde splitsing en prospectuswijzigingen volgt een nieuwe mededeling.

16-03-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 16 maart 2020.

13-03-2020 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 13 maart 2020.

13-03-2020 Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. van 13 maart 2020

18-02-2020 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 20 maart 2020 wijzigt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. Onder het voorbehoud dat door de algemene vergadering van aandeelhouders tot splitsing van de vennootschap wordt besloten zal het huidige prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. worden vervangen door het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V., zoals vandaag gepubliceerd, welke prospectussen op 20 maart 2020 van kracht zullen worden. Tevens wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen en worden aanpassingen doorgevoerd ter actualisatie. Lees meer hierover in de toelichting.

11-02-2020 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 13 februari 2020 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

03-02-2020 Oproeping tweede buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 16 maart 2020 om 9.00 uur vindt de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Het voorstel tot splitsing is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 13 maart 2020 (de Eerste Algemene Vergadering). Voor het geval dat op de Eerste Algemene Vergadering het quorum niet zou zijn bereikt roept het bestuur van de Vennootschap deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de Tweede Algemene Vergadering) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen worden hier uitdrukkelijk op gewezen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

31-01-2020 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 13 maart 2020 om 9.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorgenomen splitsing van de Vennootschap. In deze vergadering kan slechts tot de splitsing van de Vennootschap worden besloten indien de aanwezigen tenminste 95% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 5 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

16-10-2019 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van woensdag 16 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting. Toelichting / statement.

30-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Per 1 september 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

08-07-2019 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 17 mei 2019.

01-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Offensief.

Per 1 augustus 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

28-05-2019 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 1 juli 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen. Tevens worden na afronding van de eerdere beleggingsbeleidswijziging van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal de fondskosten aangepast van dit fonds. Voorts wordt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. geactualiseerd. Daarbij wordt het addendum van ASN Beleggingsfondsen N.V. verwerkt in het prospectus en worden er aanpassingen ter verduidelijking en ter verbetering van de leesbaarheid doorgevoerd. Lees meer hierover in de toelichting.

20-05-2019 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 17 mei 2019. Bijgaande advertentie is op 20 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2018
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,95*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,00*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,65*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,70*
ASN Duurzaam Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,00*
* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

05-04-2019 Oproepingsadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2019.

Op 17 mei 2019 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. plaats. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 mei 2019 laten aanmelden via hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

27-02-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Per 1 april 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

30-01-2019 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 31 januari 2019 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-12-2018 weer aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van maandag 24 december om 09.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

30-10-2018 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van dinsdag 30 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

31-08-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.

Per 1 oktober 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-08-2018 Correctie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 2 juli 2018 is een gecorrigeerde versie van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. op deze website geplaatst. De correctie betreft de wijzigingen van het beleggingsbeleid van het
ASN Duurzaam Obligatiefonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Meer informatie over deze wijzigingen lees je verder beneden op deze pagina in de mededeling van 30 maart 2018. De wijzigingen waren tijdelijk – van 22 mei 2018 tot 2 juli 2018 – niet correct weergegeven in het prospectus.

09-07-2018 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 24 mei 2018

30-06-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Per 1 augustus 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool, de ASN Milieupool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting.

25-05-2018 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 24 mei 2018. Bijgaande advertentie is op 25 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2017
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,50*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,75*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,25*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00
ASN Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 0,10*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

11-04-2018 Oproepadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2018.

De oproepadvertentie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 11 april 2018 geplaatst in dagblad Trouw. Aandeelhouders met een ASN Beleggingsrekening kunnen zich vanaf vandaag via de website van ASN Bank aanmelden.

Oudere berichten

Berichten die zijn geplaatst door de beheerder in 2018 en 2017 vind je op mededelingen van de beheerder 2018 en 2017.